Noodles , Rice & Vermicelli

粉 面 饭类

Noodles , Rice & Vermicelli (Mì, Cơm & Miến)

* All Noodles can choose from ( Egg Noodle, Rice Noodle, Vermicelli, Handmade Noodle)

Các Loại Mì Có Thể Chọn (Mì Trứng, Mì Gạo, Miến và Mì Làm Bằng Tay)

MONDAY – SATURDAY : SERVICE 10:00 AM – 10:30 PM
338 MARRICKVILLE RD, MARRICKVILLE NSW 2204